ETIK OG DIN TILSTAND

ORDLISTE TIL KURSET
allierede:

en gruppe på 26 lande, inklusive Storbritannien, USA og Sovjetunionen, som kæmpede imod Aksemagterne – de lande, der omfattede Tyskland, Italien og Japan, og som kæmpede sammen under 2. Verdenskrig.

anerkende:

give (nogen) en anerkendelse. Se også anerkendelse.

anerkendelse:

en anerkendelse er noget, der bliver sagt eller gjort for at informere en anden om, at hans udtalelse eller handling er blevet bemærket, forstået og modtaget.

ansvarshavende direktør:

lederen af en af Scientologi kirkens organisationer, som er ansvarlig for planlægning og daglig ledelse i organisationen så vel som for dens statistikker og levedygtighed.

Aristoteles:

(384–322 f.Kr.) græsk filosof, underviser og videnskabsmand. Hans værker dækkede alle områder af menneskelig viden, der var kendt på hans tid, og omfattede logik, etik, naturvidenskab og politik.

auditering:

en særlig slags personlig vejledning, der er enestående for Scientologi, og som hjælper en person til at se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til at se i øjnene, hvad han er, og hvor han er. Auditering er en præcis, omhyggeligt kodificeret aktivitet med nøjagtige procedurer.

bank:

reaktivt sind, den del af personens sind, som fungerer på en komplet stimulus-respons basis (når der gives en bestemt stimulus, gives der en bestemt respons), hvilken ikke er under personens bevidste kontrol, og det udøver kraft og magt over og kan styre hans bevidsthed, formål, tanker, krop og handlinger. (En bank er en lagring af information, som i en gammel computer, hvor dataene før i tiden blev lagret i en gruppe eller række kort, der kaldtes en bank).

beingness:

tilstand af væren; eksistens. Beingness henviser også til antagelsen af eller det at vælge en slags identitet. Beingness kan antages af en selv, eller gives til en eller som opnået. Eksempler på beingness ville være ens eget navn, profession, ens fysiske egenskaber, ens rolle i et spil – hver af eller alle disse kunne kaldes ens beingness.

det bærende princip:

det centrale eller mest vigtige princip inden for et område.

dramatiserer:

imiterer, giver udtryk for eller gennemspiller noget, som en skuespiller gør i et drama eller skuespil, når han ”spiller” sin del af manuskriptet.

dynamikker:

en dynamik er en trang til at overleve ved at følge en bestemt retning; en drivkraft mod overlevelse i et område af livet. Der er otte dynamikker: første, selv; anden, sex og familieenheden; tredje, grupper; fjerde, menneskeheden; femte, livsformer; sjette, det fysiske univers; syvende, ånder; og ottende, Det Højeste Væsen.

etik:

de handlinger en person gør for at rette op på adfærd eller en situation, som han er involveret i, der er i strid med hans gruppes idealer og interesser. Det er en personlig ting. Når man er etisk eller ”har sin etik inde”, er det ud fra ens egen beslutning, og det gøres af en selv.

falder i unåde:

at miste nogens velvilje.

forbigåelse:

at springe over den korrekte person i en kommandorække.

for tid og evighed:

fra et bestemt tidspunkt og fremover; i al fremtid.

gradient:

en gradvis tilgang til noget taget trin for trin, niveau for niveau, hvor de enkelte trin eller niveauer hver især er lette at opnå, således at komplicerede og vanskelige opgaver i sidste ende kan opnås med forholdsvis lethed. Begrebet gradient anvendes også om hvert af de trin, der udføres ved at gribe det an på en sådan måde.

guddommelige rigtighed:

en henvisning til kongernes guddommelige ret, den tro at konger og dronninger havde en gud-given ret til at regere, at de ikke kunne gøre noget forkert og kun skulle stå til ansvar for deres handlinger over for Gud og ikke over for det folk, de regerede. Brugt figurativt.

Hitler:

Adolf Hitler (1889-1945), tysk politisk leder fra det tyvende århundrede, som drømte om at skabe en herskerrace, der ville regere i tusind år som det Tredje Tyske Imperium. Han overtog styringen af Tyskland med magt i 1933 som diktator, og han startede 2. Verdenskrig (1939–1945), og store dele af Europa blev underlagt hans herredømme. Millioner af jøder og andre, der blev betragtet som laverestående, blev myrdet. Han begik selvmord i 1945, da Tysklands nederlag var umiddelbart forestående.

hypotetiske:

baseret på en idé, der er mulig, noget man forestiller sig, snarere end noget, der er virkeligt eller sandt.

justits:

den handling der foretages over for et individ af gruppen, når han undlader at anvende de passende etik-tiltag på sig selv.

kinin:

et bittert smagende lægemiddel, der f.eks. bruges til behandling af malaria

kommunikationslinje:

den vej langs hvilken en kommunikation går fra en person til en anden.

køre i rutsjebane:

at bevæge sig (stejlt) op og ned, at stige og dale. Fra den bogstavelige betydning: at køre i en forlystelse i et tivoli eller lignende, der består af en skinnebelagt bane med mange skarpe sving og bratte stigninger og fald, som folk kører på i små åbne vogne med stor fart.

Lokaliseringsauditering:

en type proces, som hjælper med orientere en person og sætte ham i kommunikation med sine omgivelser.

lær forretningsgangen at kende:

at blive bekendt med de særlige fremgangsmåder eller teknikker, der er involveret i noget; den normale praksis i et område.

manøvrerer:

styrer eller kontrollerer noget med kløgt eller dygtighed.

mock-up:

lave eller skabe; lave et mock-up af. Et mock-up er simpelt hen noget, en person laver eller skaber.

motivator:

en aggressiv eller destruktiv handling modtaget af en person eller del af livet. Grunden til, at den kaldes en ”motivator”, er, at den er tilbøjelig til at tilskynde én til betale tilbage – den ”motiverer” en ny overt-handling.

overt-handling:

en skadelig handling eller en overtrædelse af gruppens moralkodeks. En overt-handling er ikke bare det at skade nogen eller noget, det er noget, man undlader at gøre, eller noget man gør, som udretter det mindste gode for det mindste antal mennesker eller områder i livet, eller den største skade for det største antal mennesker eller områder i livet.

overtrædelse:

handlinger der bryder love eller moralkodekser.

Platon:

(ca. 427–347 f.Kr.) græsk filosof og lærer, født i Athen. I 387 f.Kr. grundlagde han en filosofisk skole, kaldt Akademiet, som blev det første kendte universitet i historien.

Pythagoras:

(582-500 f.Kr.) græsk filosof og matematiker, som grundlagde en skole i det sydlige Italien, der lagde vægt på studiet af musikalsk harmoni og geometri, og betragtes som den første sande matematiker.

ravage:

en tilstand af ødelæggelse, forstyrrelse eller uorden.

sadisme:

en form for adfærd, hvor nydelse opnås fra at skade andre og få dem til at lide fysisk eller mentalt.

sagsøgeren:

den person, der indleder en retssag mod en anden person (den tiltalte eller sagsøgte) ved en domstol for at få rådet bod på et overgreb på sine rettigheder.

sko:

i overført betydning en position eller job. En variation over udtrykket at være i nogens sko, med betydningen træde i stedet for nogen (en forgænger); at overtage nogens job eller position og dens pligter eller ansvarsområde.

Sokrates:

(470?-399 f.Kr.) græsk filosof og lærer, som mente, at godhed var baseret på viden, og ondskab var baseret på uvidenhed. Han opfordrede sine græske medborgere til at betragte deres sjæls karakter og søgen efter viden om moralske emner såsom retfærdighed som det vigtigste i livet.

statusglad:

besat af eller hurtig til at bruge sin status.

tilstandene:

en af de opererende tilstande eller eksistenser, som en organisation, dens dele eller en person gennemgår. Hver tilstand har en nøjagtig rækkefølge, trin for trin, som kaldes en formel, som man kan bruge til at gå fra den nuværende tilstand til en anden højere tilstand med bedre overlevelse.

udstyr:

alle de ting, der bliver brugt eller er brug for i et firma eller en virksomhed eller projekt (til forskel fra personalet).

uetisk:

om en handling eller situation, som et individ er involveret i, eller noget individet gør, som er i modstrid med dets dynamikkers idealer, interesser og overlevelse.

uforvarende:

tilfældigt; utilsigtet.

under solen, månen og stjernerne:

på Jorden; i hele verden. Brugt til at understrege en udtalelse.

unmocker:

gør til ingenting.

withhold:

en uudtalt, ikke bekendtgjort overtrædelse af en moralkodeks, som en person er bundet af; en overt-handling som en person har begået, som han eller hun ikke taler om. Ethvert withhold kommer efter en overt-handling.