OPGAVE >> 1. Læs ”Moralkodekser”.

MORALKODEKSER

I alle former for aktiviteter, hvor folk påvirker hinanden, udvikles der moralkodekser. Dette gælder alle grupper af alle størrelser: en famille, et team, et firma, en nation, en race.

Hvad er en moralkodeks? Det er en række aftaler, som en person har tilsluttet sig for at garantere en gruppes overlevelse.

Tag for eksempel USA’s forfatning. Det er en aftale, som blev skabt af de 13 oprindelige stater, om hvordan de ville håndtere deres anliggender. Hvor end denne forfatning er blevet brudt, har landet nu problemer. Oprindeligt stod der, at der ikke måtte være nogen former for indkomstskat; dette blev senere brudt. Derefter ændrede de et andet punkt og så et mere og et mere. Hver gang de har gjort dette, har det skabt problemer.

Hvorfor er de i vanskeligheder? Fordi der ikke findes andre aftaler end denne grundlæggende aftale.

Mennesket har lært, at man overlever, der hvor man har aftalte regler for opførsel, eller for hvad der er passende, og der hvor man ingen aftaler har, overlever man ikke. Derfor, når mennesker finder sammen, udarbejder de altid en lang, lang række aftaler om, hvad moral er (det som vil bidrage til overlevelse), og hvad der er umoralsk (det som vil ødelægge overlevelse).

Moral vil ifølge disse definitioner sige, de ting man på et givet tidspunkt betragter som kendetegn på overlevelse. En overlevelseshandling er en moralsk handling. Og de ting, som bliver anset for at være imod overlevelse, er umoralske.

Når to eller flere personer har en gensidig aftale, arbejder de sammen, og det kalder vi for samvirke. At danse med nogen er et samvirke, at kæmpe sammen med nogen er et samvirke, at arbejde i en organisation er et samvirke.

Inden for flåden er det et kendt datum, at et skibs besætning ikke er noget værd, før de sammen har trodset en kolossal fare af en art eller sammen har være i kamp. Tag for eksempel et skib, der sejler med en helt ny besætning; selv om de er uddannede i deres pligter, er der intet, der virker. Forsyningerne synes aldrig at komme om bord, brændstoffet synes aldrig at strømme frit til maskinerne – der foregår ikke andet end forvirring. Så en skønne dag kommer skibet ud i en stærk storm med tårnhøje, rasende bølger, og samtlige besætningsmedlemmer om bord samarbejder om at lænse maskinrummet for vand og holde skruerne gående. På en eller anden måde formår de at holde sammen på skibet, og stormen aftager. Af en eller anden besynderlig årsag er det først nu et rigtigt skib.

Hvad enten man har en gruppe, der består af to mænd i et partnerskab eller en hel nation, som formes, efter at de har erobret land fra en anden race, vil de – uanset hvilken størrelse gruppen har – indgå bestemte aftaler. Længden af en aftales levetid spiller ikke nogen særlig rolle; aftalen kan være for en dag, den kan være for en måned, eller den kan være for de næste 500 år.

Når en person indvilliger i at følge en bestemt moralkodeks, ...

... men efterfølgende bryder disse aftaler, begår han det, der hedder en overt-handling.

Når en person ikke taler om noget, han har gjort, af frygt for konsekvenserne, kaldes det et withhold.

Når folk former en gruppe, skaber de altså en række aftaler om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert; hvad der er moralsk, og hvad der er umoralsk; hvad der bidrager til overlevelse, og hvad der ikke bidrager til overlevelse. Det er det, der bliver skabt, og det opløses igen af overtrædelser (brudte aftaler eller love). Disse overtrædelser, som er usagte, men som ikke desto mindre er overtrædelser begået af hvert enkelt gruppemedlem, hober sig gradvist op og ender i opløsning.

I Scientologi er disse overtrædelser og resultatet af dem blevet undersøgt meget nøje. Der er to separate dele, der omfatter den mekanisme, som er på spil her.

En skadelig handling eller et brud på gruppens moralkodeks kaldes en overt-handling. Når en person gør noget, som strider imod den moralkodeks, han har tilsluttet sig, eller undlader at gøre noget, som han skulle have gjort ifølge den moralkodeks, har han begået en overt-handling. En overt-handling overtræder det, man havde tilsluttet sig.

En ufortalt, ikke kendt overtrædelse af et sæt moralregler, som personen er bundet af, kaldes et withhold (fra engelsk: at holde noget tilbage). Et withhold er en overt-handling, som en person begik, som han eller hun ikke taler om. Det er noget, som en person tror vil bringe hans selvopholdelse i fare, hvis det bliver afsløret. Ethvert withhold kommer efter en overt-handling. Således er en overt-handling noget, der er blevet gjort, og et withhold er en overt-handling, som tilbageholdes fra en anden eller andre.

Den eneste person, som kan fjerne én fra en gruppe, er én selv, og den eneste mekanisme, man kan bruge til det, er at holde sig selv tilbage. Man tilbageholder overtrædelser af gruppens moralkodeks fra de andre gruppemedlemmer, derfor individualiserer (skilles) han fra gruppen, og derfor opløses gruppen.

Menneskehedens samfundsmæssige dårligdomme er først og fremmest en blanding af de personlige vanskeligheder. Den måde det kan gribes an på, som virker, er at hjælpe individet med at klare sine personlige vanskeligheder, så han forbedrer sig selv og det samfund, han er del af.

 

et dokument, der indeholder de grundlæggende love for USA, som trådte i kraft den 4. marts 1789. Den etablerer formen for den nationale regering og definerer det amerikanske folks rettigheder og friheder.

(om en lov eller en adfærdskodeks) handlet modsat noget, brudt eller overtrådt.

en anvendt religiøs filosofi, udviklet af L. Ron Hubbard, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

en uudtalt, ikke bekendtgjort overtrædelse af en moralkodeks, som en person er bundet af; en overt-handling som en person har begået, som han eller hun ikke taler om. Ethvert withhold kommer efter en overt-handling.

en skadelig handling eller en overtrædelse af gruppens moralkodeks. En overt-handling er ikke bare det at skade nogen eller noget, det er noget, man undlader at gøre, eller noget man gør, som udretter det mindste gode for det mindste antal mennesker eller områder i livet, eller den største skade for det største antal mennesker eller områder i livet.