OPDRACHT >> 1. Lees: “De factoren die bij assisten een rol spelen”

DE FACTOREN DIE BIJ ASSISTEN EEN ROL SPELEN

In Scientology is een assist een actie die wordt ondernomen om iemand te helpen lichamelijke moeilijkheden te confronteren . Als een kind gevallen is en zich heeft bezeerd, kan een assist helpen om het trauma ervan te boven te komen. Als iemand kiespijn heeft of een kies heeft laten trekken, kan een assist helpen om de pijn te verlichten. Als mensen ziek zijn, kunnen assisten het ongemak verlichten en het herstel bespoedigen. Zelfs botbreuken reageren op assisten. In deze en vele andere aandoeningen kan verbetering gebracht worden door procedures toe te passen die vallen onder de noemer van “Assisten”.

Een assist kan dus worden beschreven als een Scientology proces dat wordt toegepast om een ongemak dat nu aanwezig is te verlichten. Een proces is een serie precies omschreven aanwijzingen die worden opgevolgd of een volgorde van acties die worden uitgevoerd teneinde een gewenst resultaat te bereiken. In de materialen van Scientology zijn vele processen te vinden, maar assisten vormen een categorie van processen op zich.

Alle Scientology processen richten zich op een breed scala van omstandigheden die de geest, het wezen zelf, beïnvloeden, en brengen die in orde.

De geest wordt in Scientology de thetan genoemd, waarmee de persoon zelf bedoeld wordt – niet zijn lichaam of zijn naam, niet iets wat tot het stoffelijk universum behoort, niet zijn verstand of wat dan ook – het is datgene wat zich ervan bewust is dat het bewust is, de identiteit van de persoon die hij of zij is. De term thetan werd bedacht om mogelijke verwarring met oudere begrippen te vermijden. Deze term komt van de Griekse letter theta, die de oude Grieken gebruikten om denken of misschien geest aan te duiden; er werd een n aan toegevoegd om er een zelfstandig naamwoord van te maken zoals dat op de moderne manier in de techniek wordt gedaan om woorden te creëren.

De grootste ontdekking van Scientology en haar sterkste bijdrage aan de kennis van de Mensheid was waarschijnlijk het isoleren, beschrijven en behandelen van het spirituele aspect van de Mens. In Scientology kan men aantonen dat datgene wat de persoon is, de persoonlijkheid, naar believen van het lichaam en het verstand kan worden gescheiden, zonder lichamelijke dood of geestelijke ontwrichting te veroorzaken. In vroegere tijden bestond er een aanzienlijke controverse over het spirituele aspect van de Mens of de ziel. En aangezien de Mens bijna volledig onwetend was over zijn eigen identiteit, zijn verschillende pogingen om hem onder controle te houden, succesvol geweest.

Net zoals je weet dat je bent waar je op dit moment bent, zo zou je het ook weten als jij – een spiritueel wezen – van jouw verstand en jouw lichaam zou zijn gescheiden. De Mens heeft dit nog niet eerder ontdekt, omdat, door het ontbreken van de technologieën van Scientology, zijn scheiding van lichaam en verstand niet bepaald reëel voor hem was. Om die reden had hij het idee dat hij, op zijn minst gedeeltelijk, een verstand en een lichaam was. De gehele cultus van het communisme is gebaseerd op het feit dat men maar één leven leidt, dat er geen hiernamaals is en dat het individu geen religieuze betekenis heeft. Zeker gedurende de afgelopen eeuw heeft het merendeel van de Mensheid dicht bij deze staat verkeerd. Die staat (conditie) is van een zeer lage orde, omdat die alle zelferkenning uitsluit.

De thetan (geest) heeft volgens de beschrijving in Scientology geen massa,geen golflengte,geen energie en geen tijd of locatie in de ruimte, behalve als hij dit bedenkt of door middel van een postulaat. (Een postulaat is, eenvoudig gezegd, een beslissing dat iets zal gebeuren.)

Het spirituele wezen is dus niet een ding. Het is de schepper van dingen.

Op een spirituele manier, maar wel net zo exact als de wiskunde, kunnen in Scientology een heleboel slechte omstandigheden in het leven worden verholpen. Ziekten en stoornissen kunnen in twee algemene categorieën worden verdeeld. Ten eerste die welke het resultaat zijn van de directe werking van de geest op de communicatienetwerken van het leven of het lichaam en ten tweede die welke veroorzaakt worden door de ontwrichting van de structuur door puur fysieke oorzaken.

De term psychosomatisch duidt op situaties waarin het verstand of de geest het lichaam ziek maakt, of op ziektes die fysiek binnen het lichaam gecreëerd zijn door ontwrichting van het verstand. Psycho heeft betrekking op verstand en somatisch op lichaam.

Het is aantoonbaar dat een persoon niet een lichaam is, maar dat hij in werkelijkheid een geestelijk wezen is, in Scientology een thetan genaamd.

Gevoelens van ongelukkig zijn, het onvermogen om te genezen, en psychosomatische ziektes (die zo’n 70 procent van de ziektes van de mens omvatten), worden het best behandeld als men zich direct tot de thetan richt. Ziektes waarvan het bekend is dat ze door bacteriën worden veroorzaakt en letsels ten gevolge van ongevallen, worden het best behandeld met fysieke middelen. Deze liggen duidelijk op het terrein van de geneeskunde en behoren niet tot het werkgebied van Scientology, ook al worden gebeurtenissen zoals ongevallen, ziektes en bacterie-infecties in bijna alle gevallen vooraf in gang gezet door niet-optimaal functioneren en onrust op geestelijk gebied. En lichamelijke problemen ten gevolge van ongevallen duren beslist langer wanneer er sprake is van welke verstoring op geestelijk gebied dan ook. En lichamelijke problemen ten gevolge van ongevallen zijn beslist van langere duur wanneer er sprake is van welke verstoring op geestelijk gebied dan ook. De geneeskunde richt zich dus op directe verwondingen, op medische ingrepen zoals bij bevallingen en acute infecties, en op zaken als kneuzingen en schaafwonden die het gevolg zijn van ongevallen, evenals op de toediening van medicijnen en antibiotica om te voorkomen dat patiënten in kritieke situaties sterven. Dit is de taak van de geneeskunde.

Waar er een neiging tot ziektes of verwondingen bestaat, of waar de genezing van ziektes of verwondingen te lang op zich laat wachten, of waar gevoelens van ongelukkig zijn en zorgen, mentale of fysieke ontreddering veroorzaken, hebben we te maken met het gebied van Scientology. Want dergelijke zaken worden het best genezen of het best voorkomen, of het best hersteld door ons onmiddellijk en rechtstreeks te richten op de thetan en de manier waarop hij op het lichaam inwerkt.

Het enige ware therapeutische instrument in dit universum is het spirituele wezen. In Scientology is dit grondiger aangetoond en met meer zekerheid dan in de natuurwetenschappen of de wiskunde. Een scientoloog kan iemand helpen gezond en gelukkig te worden door zich gewoon tot de menselijke geest te richten.

Scientology is een praktische religie die zich bezighoudt met het bestuderen van kennis, en waarbij door middel van het toepassen van haar technologie wenselijke veranderingen teweeg kunnen worden gebracht in de condities van het leven. Het is ontwikkeld door L. Ron Hubbard in zo’n dertig jaar tijd. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

een “assist” is een actie die kan worden ondernomen om een in het heden aanwezig ongemak te verlichten en iemand te helpen om sneller van een ongeluk, ziekte of emotionele schok te herstellen.

onder ogen zien zonder een spier te vertrekken of te ontwijken. Het vermogen te confronteren is eigenlijk het vermogen om er op je gemak te zijn en waar te nemen.

een wond of schok, veroorzaakt door plotseling lichamelijk letsel, door bijvoorbeeld geweld of een ongeval.

een precieze reeks van aanwijzingen of volgorde van acties die wordt gegeven of uitgevoerd om een gewenst resultaat te bereiken.

de persoon zelf – niet zijn lichaam of zijn naam, het fysisch universum of iets anders – het is wat zich bewust is van het bewust zijn, de identiteit die het individu is. De term thetan werd bedacht om elke mogelijke verwarring met oudere, niet-geldige begrippen uit te schakelen. Deze term komt van de Griekse letter theta, die de oude Grieken gebruikten om denken of misschien geest aan te duiden; er werd een n aan toegevoegd om er een zelfstandig naamwoord van te maken zoals dat op de moderne manier in de techniek wordt gedaan om woorden te creëren.

gedachte of leven. De term komt van de Griekse letter theta (), die de Grieken gebruikten om gedachte of wellicht het spirituele aan te duiden. Iets dat theta is, is gekenmerkt door rede, sereniteit, stabiliteit, geluk, opgewekte emotie, volharding en de andere factoren die de Mens gewoonlijk als wenselijk beschouwt.

een gesloten groep mensen met een gemeenschappelijke toewijding ten opzichte van een bepaald persoon, ding, ideaal, enz. (hier ongunstig bedoeld)

de politieke theorie of het systeem waarbij in een klasseloze samenleving alle bezittingen en rijkdom het eigendom zijn van een alle leden (werkers) van een gemeenschap. Het maakt gebruik van uitgebreide negatieve controlemiddelen met betrekking tot persoonlijke vrijheden en de collectieve behoeften gaan boven de individuele rechten.

een toekomstig leven, de wereld die gaat komen; een leven of bestaan na de dood.

eencellige organismen waarvan sommigen ziekten kunnen veroorzaken.

stoffen die in staat zijn om bacteriën in het lichaam te doden of onschadelijk te maken. Antibiotica worden verkregen uit micro-organismen (zeer kleine levende organismen) of ze worden synthetisch gemaakt.